Question: What is Brazilian Jiu-Jitsu?

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) is a martial art that focuses on grappling and ground fighting as opposed to striking.